[get-weather-slider]

【賽夏族族語新聞】音樂創作者返鄉學習賽夏古調 開啟創作之路

大綱

賽夏族的高郅程,從小在客家環境成長的他,長大後決定返鄉尋根,透過跟長輩學習賽夏族傳統古調,被悠長旋律觸動內心,因而開啟創作之路。驚豔的好歌喉,穿透山林間,這是來自苗栗南庄鄉八卦力部落的賽夏族青年’itih高郅程,用音符串起回家的路。

SaySiyat ‘al’alak hi 高郅程 ‘itih, ‘aring ‘oel’oelae’an ”i’iyaeh ray noka moto: ka kinrowaSekan, ‘a’ibabaw ila ‘isa:a’ lobih ray ‘asang, tani tatini’ lomoehloehay noka SaySiyat ka kiSba:aw, siya  minowa’ a tomal ka pina:tol, ‘isa:a’ nonak ma’ paskayzaeh ila ka kapa:tol.

高郅程。從小在客家環境成長的他,長大後決定返鄉尋根,透過跟長輩學習賽夏族傳統古調,被悠長旋律觸動內心,因而開啟創作之路。

驚豔的好歌喉,穿透山林間,這是來自苗栗南庄鄉八卦力部落的賽夏族青年’itih高郅程,用音符串起回家的路。

音樂創作者 ‘itih a ‘amoy kaybaybaw (高郅程):「這首歌曲在傳統來說,是一首平常時期,就會拿來唱的古調,那我們這次創作,以一個相聚的主題,來創作這首歌曲,歌詞的大意就是,我們大家都相聚在這邊,無論我們說了什麼,都不要忘記我們。」

這首《kiSba:aw(聚)》,是’itih個人第一首創作歌曲,對他來說,意義非凡。更因為這是從小在客家環境成長的他,隻身返鄉田調時,向部落長輩學習的其中一首賽夏傳統古調,希望藉由詞曲改編,融合成當代音樂。

音樂創作者 ‘itih a ‘amoy kaybaybaw (高郅程) 表示:「身為賽夏族的人,其實都知道有哪些禁忌要去遵守,我們也就是排除這些禁忌以外,去選擇一些我們,平常可以吟唱的古調,再自己填上傳統歌詞,老人家所教導我們的,然後加上新的音樂,完成這次的歌曲。」

正因為賽夏族祭歌莊嚴肅穆,且只能在特定節期吟唱,也讓部分賽夏族傳統古調,面臨急速消逝危機,因此’itih希望,在遵守祖先教誨下,重唱傳統古調,讓賽夏族人文故事,藉由悠長旋律,被世代傳唱。

責任編輯:嘉容

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta‘avalra ‘i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
傳統祖靈祭是一系列為期四個月的祭典,現今配合族人工作求學濃縮為一天,並特別將「勇士祭(Ta‘avala)」凸顯辦理。
小辭典
 1. ta‘avalra
  勇士成年禮
 2. molapangolai
  祖靈祭
 3. asavasavahe
  男性青年
 4. atamatama
  父字輩的稱呼

歷史上的今天