[get-weather-slider]

【噶瑪蘭族語新聞】豐濱工班採集茅草 將建釀酒坊、遊程休息區

大綱

paqiRi tu masang ay leppaw kizaya’Red senizas na, meluma meniz Raqit na damuan masang, saiyungan na paqiRi tu leppaw, paqiRi pa damu na bakung saisian seRay ta 11 qenabalangan, lazan na saqsaqayan saqatulu qizuanan hibang,Raqana matiw qay’Red ya Raqit na damu.

茅草是阿美族傳統建築重要的素材之一,過去部落的族人都會特地種植,以備蓋屋時所需,豐濱部落將建造釀酒工坊及11鄰農路體驗遊程第三休息區,部落工班近期特別進行採集茅草工作。

tangayaw deddan paqiRi pa damu na bakung saisian seRay 11 qenabalangan, lazan na saqsaqayan saqatulu qizuanan hibang, paqiRi pa tu masang ay leppawpaqiRi pa tu masang ay leppaw, izan na tu ‘Red pusenizas, qawaza saiyung ‘Red, matiw ti Raqit na damu ta sa’Red ay zennan qay’Red, niqay’Red na sasuway, matiw qay’Red ay RaqitmesuppaR, Rabatan na tu sawki nani, qaysuwayan na ti qawka pemuten, qasiR saputen ti niqay’Red na.

近期豐濱鄉貓公部落將建造釀酒工坊,及11鄰農路體驗遊程第三休息區,計畫將建造具有傳統特色的建物,屋頂則特別用茅草舖設,建造需要大量的茅草,部落工班就特別前往長有茅草的農地進行採集,而將採集的茅草與雜草混長,參與採集的族人憑著經驗,利用鐮刀割下茅草後,再將雜草去掉然後綑綁,迅速完成一把備用的茅草。

豐濱部落居民說:「這樣子拿掉雜草,把雜草去掉,然後再放到我們弄好的,要把雜草去掉,如果不去掉,屋頂蓋好後會長草,這種東西會長出來。」

豐濱村村長Kacaw(汪福盛)說:「採茅草要把雜草挑走,像這種已經爛掉的。如果茅草很漂亮,蓋屋頂的時候,屋頂就會蓋的很漂亮。」

sanu na Raqit, semangi damu na bakung tu masang leppaw nani, palisimpu tu mazemuan, mulepun tu saqayaw qaypanayan, hibang na pakemuway, pusia na damu palisimpu paRsuppaR tu saqaqa na sabasabasay seRay Raqit na damu, kaduman na manmu semangi tu leppaw, mala tu sapaqiRi na sasangian, tuzus tu qalepunan na, yau pa nengi ay qizuanan leppaw na Raqit.

族人表示,豐濱部落傳統修繕、蓋房子,特別以集體的方式,並在第一期稻作收成、農閒時進行,由部落Kakita’an領導人召集Mama no Kapah(青年之父)宣布後,年齡階層及部落族人就共同一一協助家戶採集建築素材及修繕、搭蓋房屋等工作到完成,讓部落族人都有溫暖的住所。

豐濱村村長Kacaw(汪福盛)和部落居民Dongi說:「建材都有了,他採集到的藤、竹子、芒草莖、茅草,青年之父就會喊叫,叫說我們要在哪裡蓋房子,誰的家,部落的族人就會幫忙,屋頂蓋好之後,就會整理屋內。」「過去我們都沒有在領工錢,都互相幫忙,誰需要蓋房子就通知,我們這裡的,就會過去幫忙採茅草,我們都是這樣子。」

sapaqiRian na kizaya tu leppaw ya ‘Red masang, tatezuma ti tangi ay leppaw tiking, amutu ti, ta damuan qay’Red ay wawaway, pameng ti mai, qay’Red ay lanas mai pamemengan qaya, menamu qanengi sunsunis zin na baRqian, mesuppaR pa zana masang paqiRian tu leppaw.

茅草是阿美族傳統建築重要的素材之一,隨著現代居家建築都採用鋼筋、水泥建造,部落的茅草文化,也隨之沒落,同時茅草也不易採集,年長的族人期望部落的年輕族人能夠瞭解部落過去傳統建造家屋的美德。

噶瑪蘭族語翻譯:Ruyuku/整理:施容亘/責任編輯:張嘉容

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天